{"common-email":"E-mail","common-login":"Đăng nhập","common-password":"Mật khẩu","common-rememberMe":"Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới","common-forgotPass":"Quên mật khẩu?","common-notMember":"Chưa là thành viên?","common-signUpNow":"Đăng ký ngay!","common-signUp":"Đăng ký","common-country":"Nước","common-back":"Trở về","common-alreadyMember":"Đã là thành viên?","common-loginHere":"Đăng nhập ở đây!","common-code":"Mã code","common-verifyAcc":"Xác thực tài khoản của bạn","common-verify":"Xác thực","common-resend":"Gửi lại lần nữa?","common-didNotReceiveCode":"Tôi chưa nhận được mã!","common-backReg":"Quay lại đăng ký","common-forgottenPass":"Bạn không nhớ ra mật khẩu?","common-resetPassDesc":"Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.","common-reqCode":"Yêu cầu Mã code","common-resetPass":"Đặt lại mật khẩu","common-newPass":"Mật khẩu mới ","common-oldPass":"Mật khẩu cũ","common-updatePass":"Mật khẩu được cập nhật","common-terms":"Điều khoản Sử dụng & Thông báo Bảo mật","common-regNewsletter":"Tôi muốn nhận thông tin cập nhật, quà tặng miễn phí, quảng cáo và các email thông tin ưu đãi khác từ Pixlr.","common-regRecommendations":"Tôi muốn nhận các đề xuất và gợi ý liên quan đến mối quan tâm của tôi đối với Pixlr.","common-agree":"Đồng ý","common-sentCodeDesc":"Chúng tôi đã gửi một email đến [EMAIL] kèm theo mã xác minh. Vui lòng nhập mã dưới đây.","common-newEmail":"Email mới","common-above16":"Tôi từ 16 tuổi trở lên","common-readAgreements":"Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng & Thông báo về quyền riêng tư.","common-enterValidEmail":"Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.","common-enterValidCode":"Vui lòng nhập mã hợp lệ.","common-refuse":"TỪ CHỐI","common-changeEmail":"Thay đổi địa chỉ email","common-changePassword":"Thay đổi mật khẩu","common-EnterValidEmail":"Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.","common-EnterValidCountry":"Vui lòng chọn một quốc gia hợp lệ.","common-EnterValidNewsletter":"Vui lòng chọn một bản tin hợp lệ.","common-MinPassword":"Độ dài tối thiểu 8 ký tự.","common-InvalidPassword":"Mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.","common-EmailNotExists":"Email này không tồn tại.","common-EmailAlreadyExists":"Email này đã tồn tại.","common-SuccessReSendCodeToEmail":"Mã xác minh đã được gửi lại đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.","common-SuccessSendCodeEmail":"Mã xác minh đã được gửi đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.","common-EnterValidCode":"Vui lòng nhập mã hợp lệ.","common-WrongCode":"Rất tiếc, mã sai. Vui lòng thử lại.","common-SuccessUpdatePassword":"Mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công. Xin vui lòng đăng nhập lại.","common-EmailAlreadyExistVerify":"Email đã tồn tại. Vui lòng xác minh email của bạn.","common-EmailSuccessVerified":"Tài khoản của bạn đã được xác minh thành công!","common-EmailUpdated":"Đã cập nhật thành công email","common-CodeExpired":"Mã đã hết hạn.","common-FailedResendCode":" Không gửi lại được mã.","common-ServerError":"Lỗi máy chủ. Vui lòng thử lại sau.","common-ResetPasswordRequired":"Yêu cầu đặt lại mật khẩu. Chúng tôi đã gửi một email đến {email} kèm theo mã xác minh.","common-EnterValidPassword":"Phải có ít nhất 1 chữ thường, 1 chữ hoa, 1 số và 1 ký tự ký hiệu.","common-MaxPassword":"Độ dài tối đa 50 ký tựĐộ dài tối đa 50 ký tự..","common-RequestCodeTooFrequent":"Nhiều yêu cầu xảy ra cùng một lúc. Vui lòng thử lại sau 30 giây.","common-3TimesFailedAttempts":"Quá nhiều lần thử không thành công. Vui lòng thử lại sau {minutesRemaining} phút.","common-TryAgainUsingWebBrowser":"Vui lòng đăng nhập qua trình duyệt web của bạn và sau đó thử lại","common-PleaseCompleteCaptcha":"in vui lòng hoàn thành Mã ngẫu nhiên","common-CannotUseSamePassword":"Không cập nhật được mật khẩu. Không thể sử dụng cùng một mật khẩu!","common-CannotLeaveEmpty":"Không để trống ","common-InvalidEmailOrPassword":"Email hoặc mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.","common-verificationCodeReceived":"Bạn sẽ nhận được mã xác minh nếu {email} được đăng ký với chúng tôi.","common-UserNotExists":"Người dùng không tồn tại!","common-CaptchaValidationFailed":"Không xác dịnh được Mã ngẫu nhiên!","common-PleaseUseSocialOrForgetPassword":"Tài khoản này được đăng ký qua {xã hội}. Vui lòng đăng nhập qua {xã hội} hoặc nhấp vào quên mật khẩu","common-SendResetCode":"Gửi mã đặt lại mật khẩu","common-setPassword":"Đặt mật khẩu","common-deleteMyAccount":"Xóa tài khoản của tôi đi","common-sadToSeeYouGoWhyLeaving":"Thật buồn khi thấy bạn ra đi. Cuộc sống xảy ra, chúng tôi hiểu. Nhưng bạn có phiền chia sẻ với chúng tôi lý do bạn rời Pixlr không?","common-leavingBecause":"Tôi rời Pixlr vì:","common-leavingReasonDefault":"Chọn lý do của bạn","common-leavingReasons1":"Tôi có một tài khoản trùng lặp","common-leavingReasons2":"Tôi đang sử dụng một trang web khác","common-leavingReasons3":"Tôi có mối quan tâm về quyền riêng tư","common-leavingReasons4":"Tôi nhận được quá nhiều email","common-leavingReasons5":"Tôi không thể tìm thấy tính năng phù hợp","common-deleteMyAccountSuccess":"Xong! Tài khoản PIXLR của bạn đã bị xóa.","checkout-billingAddress":"Địa chỉ thanh toán","checkout-firstName":"Họ","checkout-lastName":"Họ","checkout-address":"Địa chỉ cá nhân/công ty","checkout-company-name":"Tên công ty","checkout-optional":"(Không bắt buộc)","checkout-city":"Thành phố","checkout-zipCode":"Mã Bưu Chính","checkout-state":"Tiểu bang","checkout-country":"Quốc gia","checkout-autorenewalBasis":"Cơ sở tự động gia hạn","checkout-totalDue":"Tổng số do","headerphotoEditorHome":"Nhà chỉnh sửa ảnh pixlr","headerLoginEditor":"Đăng nhập hoặc Đăng ký để chỉnh sửa ảnh","headerSignUpLogIn":"Đăng ký Đăng nhập","headerTryPremium":"Dùng thử Premium","headerWebApps":"Ứng dụng web","headerPricing":"Định giá & dùng thử miễn phí","headerDesktopApps":"Ứng dụng máy tính để bàn","headerMobileApps":"Ứng dụng di động","headerOtherServices":"Các dịch vụ khác","headerStockByPixlr":"Stock của Pixlr","headerPixlrTemplates":"Mẫu Pixlr","headerHelpAndLearn":"Trợ giúp & Học hỏi","headerVideoTutorials":"Video hướng dẫn","headerLearnAndEducation":"Tìm hiểu & Giáo dục","headerContactAndSupport":"Liên hệ hỗ trợ","headerLanguage":"Ngôn ngữ","myaccountModalDes":"Tạo một cái gì đó tuyệt vời ngay bây giờ với Pixlr E & X!","editTemplate":"Chỉnh sửa các mẫu của bạn","teamSub":"Đăng ký nhóm?","planAccessToPixlrWillEnd":"Đội của bạn truy cập vào PIXLR sẽ kết thúc","immediately":"ngay lập tức","butWaitTeam":"Nhưng chờ đã, đây là những gì bạn nhận được với nhóm PixLR","leaveTeam":"Rời nhóm","iveChangedMyMind":"Tôi đã thay đổi tâm trí của tôi","wantToCancelYourSubscription":"Muốn hủy đăng ký của bạn","yourPixlrWillEnd":"Truy cập dùng thử miễn phí của bạn vào PIXLR sẽ kết thúc","butWaitPremium":"Nhưng chờ đã, ở đây, những gì bạn nhận được với PixLR Premium","aiToolsFeatures":"Các công cụ AI (AI Cutout, Glitch, Focus, Depersion Studio, v.v.)","growingLibrary":"Thư viện mẫu phát triển","exclusiveFonts":"Hàng trăm phông chữ độc quyền","50OffYearlyPlan":"Nhận kế hoạch giảm 50% hàng năm","30OffMonthlyPlan":"Nhận kế hoạch giảm 30% hàng tháng","cancelAnyway":"Hủy dù sao","switchToPixlrFree":"Chuyển sang pixlr miễn phí","yourCurrentSubscriptionIs":"Đăng ký hiện tại của bạn là: %s ","onceYourSubscriptionExpiresYouWillLose":"Khi đăng ký của bạn hết hạn, bạn sẽ mất:","toContinueEnjoyPremiumYouMayReactivateInMyaccount":"Để tiếp tục tận hưởng các lợi thế của đăng ký %s, bạn có thể kích hoạt lại Đổi mới đăng ký của bạn bất cứ lúc nào trước khi hết hạn thông qua tài khoản của tôi.","afterYour":"Phía sau của cậu","expires":"hết hạn, bạn sẽ thua","accessToPremiumNewFeatures":"Truy cập vào tính năng Premium (AI Cutout, Glitch, Focus)","accessToPremiumFonts":"Truy cập vào phông chữ cao cấp","accessToPremiumTemplate":"Truy cập vào các mẫu cao cấp","acessToPremiumAssets":"Truy cập vào tài sản cao cấp","accessToTeamManagement":"Truy cập vào quản lý nhóm","accessToMobileApps":"Truy cập vào các ứng dụng di động PixLR","adFreeExperience":"Kinh nghiệm không có quảng cáo","highPrioSupport":"Hỗ trợ ưu tiên cao","pleaseBackupYourFilesBySavingPXZ":"Vui lòng sao lưu các tệp của bạn bằng cách lưu dự án của bạn dưới dạng tệp .pxz trên thiết bị của bạn.","confirm":"Xác nhận","OR":"HOẶC","editOn":"Chỉnh sửa trên","changeUsername":"Thay đổi tên người dùng","update":"Cập nhật","payWith":"Thanh toán bằng","useCreditCard":"Sử dụng thẻ tín dụng","billingDetailsSmallCap":"Chi tiết thanh toán","subscriptionBenefits":"Lợi ích đăng ký","payYearlyTo":"Trả tiền hàng năm để","save":"Tiết kiệm","youCanCancelAuto":"Bạn có thể hủy tự động gia hạn bất cứ lúc nào thông qua cài đặt tài khoản của mình.","dontJustPayForOne":"Đừng chỉ trả tiền cho một mẫu! Đăng ký PIXLR Premium để mở khóa tất cả các tính năng trong trình soạn thảo. Hiểu rồi","iHaveAPromoCode":"Tôi có mã khuyến mãi","promoCode":"Mã khuyến mại","invalidPromoCode":"Mã khuyến mại không hợp lệ!","discountPercentageOffFirstPayingMonth":"{Giảm giá Ama Tắt Tháng trả tiền đầu tiên","discountAmountOnlyFirstPayingMonth":"{Giảm giáAmount} chỉ tháng đầu tiên trả tiền","apply":"Ứng dụng","yearlyPlanOff":"Kế hoạch hàng năm Giảm 38%","cancelRenewal":"Hủy gia hạn","reactivateRenewal":"Kích hoạt lại đổi mới","yourFreeTrialWillEndOn":"Bản dùng thử miễn phí của bạn sẽ kết thúc","andYouWillBeCharged":"và bạn sẽ bị tính phí","forTheFollowingPayingMonth":"Trong tháng trả tiền sau","startOneMonthFreeTrial":"Bắt đầu dùng thử miễn phí 1 tháng","thankYouForYourPurchase":"cám ơn vì đã mua hàng","theTemplateIsLoading":"Mẫu đang tải, vui lòng không làm mới hoặc đóng trang này","paymentMethod":"Phương thức thanh toán","AddOptionalBillingInformation":"Thêm thông tin thanh toán tùy chọn","orderSummary":"Tóm tắt theo thứ tự","add":"cộng","payNow":"Thanh toán ngay","monthly":"Hàng tháng","yearly":"Hàng năm","quarterly":"hàng quý","activeSinceDate":"Hoạt động vì %s ","validUntilDate":"Hợp lệ cho đến khi: %s ","areYouSureYouWantToDelete":"Bạn có chắc rằng bạn muốn xóa tài khoản của bạn?","youCanStillChangeYourMind":"Bạn vẫn có thể thay đổi suy nghĩ của bạn. Hoặc, bạn luôn có thể quay lại PIXLR sau - chúng tôi sẽ cho phép bạn đăng ký bằng cùng một địa chỉ email;)","deleteMyAccount":"XÓA TÀI KHOẢN CỦA TÔI ĐI","cancel":"Hủy bỏ","paymentFailed":"Thanh toán không thành công","paymentUnsuccessful":"Thanh toán không thành công. Vui lòng thử lại sau.","newUsername":"Tên đăng nhập mới","agreementBar":"Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu","continueOnPaypal":"Tiếp tục trên PayPal","pleaseCompleteYourPaymentAtPaypal":"Vui lòng hoàn thành thanh toán của bạn tại PayPal","pleaseDoNotRefreshOrCloseThisPageWhilePaymentIsProcessing":"Vui lòng không làm mới hoặc đóng trang này trong khi thanh toán đang xử lý","youWillAutomaticallyBeRedirectedToTheEditor":"Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến trình chỉnh sửa","youWillAutomaticallyBeRedirectedToMyAccount":"Bạn sẽ tự động được chuyển hướng trang tài khoản của tôi","SuccessfullyUpdateUserProfile":"Cập nhật thành công hồ sơ người dùng","accept":"Chấp nhận","decline":"Từ chối","licenseAgreement":"Thỏa thuận cấp phép","termsOfUse":"Điều khoản sử dụng","privacyPolicy":"Chính sách bảo mật","cookiePolicy":"Chính sách cookie","promoCodeValidOneTimeOnly":"Mã chỉ có giá trị cho việc sử dụng một lần. Không áp dụng cho các kế hoạch tự động gia hạn và các mẫu $ 1, hoặc với việc sử dụng các chiết khấu khác, các chương trình khuyến mãi đang diễn ra hoặc phiếu quà tặng.","numberOfSeatsWillBeRemoved":"%d chỗ ngồi sẽ bị xóa khỏi nhóm của bạn khi gia hạn","setPasswordToTransferOwnership":"Đặt mật khẩu của bạn để chuyển quyền sở hữu!","invitationSent":"Lời mời đã gửi!","numberOfUser":"%d người dùng","removeSeats":"Loại bỏ (các) chỗ ngồi","removeSeatsAndUsers":"Xóa (các) chỗ ngồi và (các) người dùng","whoOnYourTeam":"Ai trong nhóm của bạn?","youAreNowOwnerInviteSomeFriends":"Bây giờ bạn là chủ sở hữu của một thuê bao nhóm. %s mời một số người bạn!","shareLinkToInviteUsers":"Chia sẻ liên kết này để mời người dùng","copy":"Sao chép","inviceUsers":"Mời người dùng","inviteNow":"Mời ngay bây giờ","seatsUsed":"Ghế được sử dụng","illDoItLater":"Tôi sẽ làm điều đó sau","addMoreSeats":"+ Thêm nhiều chỗ ngồi","addMoreSeatEach":"+ Thêm nhiều chỗ ngồi ở mức 3,99 đô la mỗi cái","youReachMaximumUsers":"Bạn đã đạt được số lượng người dùng tối đa.","cantRemoveSeatsMinimum5":"Bạn không thể loại bỏ chỗ ngồi nữa vì ghế tối thiểu trên mỗi đăng ký của đội là 5.","noAdditionalSeatsToRemove":"Không có chỗ ngồi bổ sung để loại bỏ","seats":"chỗ ngồi","additionalSeats":"Ghế bổ sung","needMoreSeats":"Cần thêm chỗ ngồi?","x5SeatIncluded":"Ghế X5 bao gồm","basePlan":"Cơ sở {planname}","payAmountNow":"Trả {số tiền} ngay bây giờ","start30DaysTrial":"Bắt đầu dùng thử miễn phí 30 ngày","areYouSureToRemoveNumberSeats":"Bạn có chắc là bạn muốn loại bỏ (các) chỗ ngồi %d?","areYouSureToRemoveNumberSeatsAndUsers":"Bạn có chắc là bạn muốn loại bỏ (các) người dùng %D và %D không?","theseSeatsWillBeRemoveAndNotRenewed":"(Các) chỗ ngồi sẽ được gỡ bỏ trên %s và sẽ không được gia hạn. ","theseSeatsAndUserWillBeRemoveAndNotRenewed":"Bằng cách loại bỏ (các) chỗ ngồi %D, bạn cũng sẽ xóa đăng ký của người dùng %D. Đăng ký của người dùng sẽ bị xóa ngay lập tức nhưng chỗ ngồi sẽ bị xóa trên %s và sẽ không được gia hạn. ","next":"Tiếp theo","remove":"Loại bỏ","users":"Người dùng","sureToRemoveNumberOfMemberFromYourTeam":"Bạn có chắc là bạn muốn xóa %s khỏi đăng ký nhóm của mình không?","userSubscriptionWillRemovedImmediatelyAndNoPremiumAccess":"Đăng ký của người dùng sẽ bị xóa ngay lập tức và họ sẽ không còn quyền truy cập vào tài sản và tính năng cao cấp.","removeUsers":"Xóa (các) người dùng","areYouSureToTransfer":"Bạn có chắc là bạn muốn chuyển quyền sở hữu sang %s?","youWillRevertToNormalUserIfConfirm":"Bạn sẽ được hoàn nguyên cho người dùng bình thường trong đăng ký nhóm này sau khi hành động này được xác nhận","byTransferringOwnershipYouWillLoseRightsTo":"Bằng cách chuyển quyền sở hữu đăng ký nhóm này, bạn sẽ mất các quyền sau đây để:","addOrRemoveUsers":"Thêm hoặc xóa người dùng nhóm","addOrRemoveSeats":"Thêm hoặc loại bỏ ghế nhóm","viewInvoiceAndPurchaseHistory":"Xem và tải xuống tất cả (các) hóa đơn đăng ký nhóm hiện tại và trước đây","enableOrDisableRenewalStatusOfSubscription":"Bật hoặc tắt trạng thái gia hạn của đăng ký này","theNewOwnerNeedToAcceptInvitationToCompleteTransfer":"Chủ sở hữu mới sẽ cần chấp nhận lời mời chủ sở hữu nhóm của bạn thông qua email để hoàn thành việc chuyển nhượng.","yourSubscriptionWillBeConvertedNonAdminSubscription":"Đăng ký của bạn sẽ được chuyển đổi thành đăng ký người dùng nhóm.","transfer":"Chuyển khoản","failedToTransferOwnership":"Không chuyển quyền sở hữu","ownerTransferInvitationSent":"Chủ sở hữu lời mời chuyển giao được gửi!","pleaseContactNewOwnerToAccept":"Vui lòng liên hệ {newownername} Chấp nhận lời mời qua e-mail.","noMembersFound":"Không có thành viên tìm thấy","pendingInvite":"Chờ mời mời","pendingRemoval":"Đang chờ loại bỏ","Activated":"Kích hoạt","Pending":"Chưa giải quyết","recoverSeat":"Phục hồi chỗ ngồi","resendLink":"Liên kết phân chia","makeOwner":"Làm cho chủ sở hữu","removeUser":"Xóa người dùng","removeSeat":"Hủy bỏ chỗ ngồi","removeInvite":"Xóa lời mời","invite":"Mời","completeTheOwnerTransfer":"Hoàn thành việc chuyển chủ sở hữu","youAreTheNewOwnerPleaseAddPaymentToComplete":"%s, bạn là gần như chủ sở hữu mới cho đăng ký nhóm này! Vui lòng thêm một phương thức thanh toán để hoàn thành chuyển khoản của chủ sở hữu.","addPaymentMethod":"Thêm phương thức thanh toán","updatePaymentMethod":"Cập nhật phương thức thanh toán","paymentUpdatedSuccessful":"Thanh toán được cập nhật thành công!","paymentAddSuccessful":"Thanh toán được thêm vào thành công!","failedToUpdatePayment":"Không cập nhật thanh toán!","failedToAddPayment":"Không thể thêm thanh toán!","setAsPrimary":"Thiết lập theo căn bản","updatePrimaryCardSuccessful":"Thẻ chính được cập nhật thành công!","updatePrimaryCardFailed":"Không cập nhật thẻ chính!","cardRemovedSuccessfully":"Thẻ đã loại bỏ thành công!","cardRemovedFailed":"Không thể xóa thẻ!","areYouSureWantToLeaveTeamSub":"Bạn có chắc là bạn muốn để lại đăng ký nhóm của %s không?","yourTeamAccessWillEndImmediate":"Quyền truy cập của bạn vào nhóm PIXLR sẽ kết thúc ngay lập tức.","butWaitHereWhatYouWillLoseWithTeam":"Nhưng chờ đã, đây là những gì bạn sẽ mất bằng cách rời khỏi nhóm PixLR:","everythingInPixlrPremium":"Mọi thứ trong pixlr Premium","crossTeamCollaboration":"Hợp tác nhóm chéo","teamMembers":"Thành viên của nhóm","teamManagement":"Quản lý đội","moreFeaturesComingSoon":"Nhiều tính năng sắp ra mắt sớm!","setPasswordToChangeEmail":"Đặt mật khẩu của bạn để thay đổi email!","setPasswordToDeleteAccount":"Đặt mật khẩu của bạn để xóa tài khoản!","transferYourTeamOwnershipBeforeDeleteAccount":"Bạn là chủ sở hữu nhóm của một thuê bao nhóm hiện có. Vui lòng chuyển quyền sở hữu đăng ký này cho người dùng khác trước khi cố gắng xóa lại tài khoản PIXLR của bạn.","thankYouExclamation":"Cảm ơn!","yourConfirmationHasBeenSent":"Email xác nhận của bạn đã được gửi đến email của bạn","failedToUpdateSubscription":"Không cập nhật đăng ký của bạn","tryAgain":"Thử lại","enterYourPasswordToContinue":"Nhập mật khẩu của bạn để tiếp tục","never":"Không bao giờ","failedToRemoveSeats":"Không thể loại bỏ chỗ ngồi!","noUserSelected":"Không có người dùng được chọn!","failedToCancelRenewal":"Không thể hủy bỏ gia hạn","removePaymentMethod":"Xóa phương thức thanh toán","thisCardWillBeDeletedAreYouSure":"Thẻ này sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn. Bạn có chắc không?","yourAccessToPremiumAssetWillEndNow":"Quyền truy cập của bạn vào các tài sản và tính năng cao cấp trên PIXLR sẽ kết thúc ngay lập tức .","leave":"Rời bỏ","owner":"Người sở hữu","activated":"Kích hoạt","areYouPartOfEnterpriseSchoolContactUsForSpecialPackage":"Bạn là một phần của một doanh nghiệp lớn hoặc trường học? Liên hệ với chúng tôi để biết một gói đặc biệt!","of2OrMorePeople":"của 2 người trở lên.","aTeam":"Một nhóm","saveMore":"Tiết kiệm hơn!","tryForFree":"Thử miễn phí","iAm":"Tôi là ..","anIndividual":"Một cá nhân","inNeedPersonalSubscription":"cần đăng ký cá nhân.","subscribeNow":"Theo dõi ngay","try30DaysFree":"Try 30 days free","contactUs":"Liên hệ chúng tôi","tryFreeForAMonth":"Thử miễn phí trong một tháng","pleaseRemoveTeamSubscriptionBeforeDeleteAccount":"Vui lòng xóa đăng ký nhóm của bạn trong thanh toán và đăng ký trước khi xóa tài khoản của bạn","successfullyRedeemedWelcomePixlrPremium":"Được đổi thành công! Chào mừng bạn đến Pixlr Premium.","congratsYouNowHaveFullAccess":"Xin chúc mừng! Bây giờ bạn có quyền truy cập đầy đủ, không có quảng cáo vào:","pixlrXAndE":"Pixlr x và e","aiCutoutFocusStudioGlitchAndMoreAI":"AI Cutout, Focus Studio, Glitch Studio (và các công cụ AI tương lai)","pixlrMobileApps":"Ứng dụng di động PIXLR","pricingFeaturesItem3":"Truy cập đầy đủ vào pixlr","pricingFeaturesItem4":"Công cụ chỉnh sửa mở rộng","pricingFeaturesItem5":"AI Cutout (và các công cụ AI trong tương lai)","pricingFeaturesItem6":"3.000 lớp phủ phụ","pricingFeaturesItem7":"7.000 biểu tượng/nhãn dán bổ sung","pricingFeaturesItem8":"5.000 văn bản trang trí","pricingFeaturesItem9":"Hỗ trợ chúng tôi, cảm ơn!","pricingFeaturesItem10":"Quảng cáo miễn phí!","pricingFeaturesItem11":"18.000 tài sản","pricingFeaturesItem12":"Mẫu","pricingFeaturesItem13":"Hỗ trợ tối đa 8196 x 8196 Độ phân giải hình ảnh","startEditing":"Bắt đầu chỉnh sửa","exclusiveVideoTutorials":"Hướng dẫn video độc quyền","enterYourLicenseKeyHere":"Nhập khóa cấp phép của bạn tại đây","codeIsvalidForOneTimeOnlyDiscountNotAppliedToNextCharges":"Mã chỉ có giá trị cho việc sử dụng một lần. Giảm giá sẽ không được áp dụng cho bất kỳ khoản phí tiếp theo, các mẫu $ 1 hoặc các chương trình khuyến mãi đang diễn ra khác.","premiumTryFree":"Phí bảo hiểm miễn phí","premiumSkipAds":"Bỏ qua quảng cáo và thử:","freeTrialOnlyForNewUserAndOncePerCustomer":"*Bản dùng thử miễn phí 30 ngày chỉ đủ điều kiện cho người dùng mới và chỉ có thể được yêu cầu một lần cho mỗi khách hàng.","try30DayFreePremium":"Hãy thử 30 ngày phí bảo hiểm miễn phí","premiumBounceTitle":"Mở khóa cao cấp và đập vỡ ranh giới sáng tạo!","premiumFeatureAlso":"Người dùng cao cấp cũng có:","premiumFeaturePitchOne":"Hàng ngàn mẫu","premiumFeaturePitchTwo":"Bấm một cú nhấp chuột","premiumFeaturePitchThree":"Hàng trăm phông chữ độc quyền","premiumFeaturePitchFour":"Phân tán, trục trặc và tập trung studio","premiumFeaturePitchFive":"Quảng cáo miễn phí và có thể tải xuống phiên bản ..","premiumTemplateSalesPitch":"Trả một khoản phí một lần để mở khóa mẫu cao cấp này hoặc trở thành thành viên cao cấp và có quyền truy cập vào toàn bộ thư viện các thiết kế được sản xuất chuyên nghiệp.","premiumFontSalesPitch":"Có được quyền truy cập vào hàng trăm phông chữ độc đáo và cao cấp từ các nghệ sĩ nổi tiếng để sử dụng trong các thiết kế của bạn.","premiumCutoutSalesPitch":"Chỉ với một cú nhấp chuột, hãy xóa ngay hình ảnh hình ảnh bằng PIXLR AI được bao gồm trong Premium.","premiumElementSalesPitch":"Thêm sự tinh tế vào thiết kế của bạn với vài ngàn yếu tố cao cấp.","premiumStudioSalesPitch":"Nhận quyền truy cập vào các công cụ phòng thu cao cấp để tạo ra những hình ảnh và thiết kế ấn tượng hơn chỉ bằng một cú nhấp chuột.","premiumPhotomashSalesPitch":"Nhận quyền truy cập vào tất cả các thiết kế Photomash hiện tại và tương lai.","premiumBatchSalesPitch":"Tăng tốc bạn làm việc và hàng loạt hình ảnh lên đến 50 hình ảnh tại một thời điểm với tư cách là người dùng cao cấp."}
Login / singn upĐăng ký Đăng nhập Get premiumDùng thử Premium
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie. Chấp nhận

Pixlr

TERMS OF USE

 1. Acceptance of these Terms of Use
 2. By using or visiting the Pixlr website(s) located at https://pixlr.com or such other websites under Pixlr which may be introduced from time to time (collectively known as “Pixlr”) or any Pixlr products and services provided to You from or through the Pixlr website(s) (including the additional terms of Stock by Pixlr, and Pixlr for Education, if applicable) or our online tools services such as Pixlr X, Pixlr E, Pixlr M, Pixlr Express, Pixlr Editor, its related mobile applications and such other products and services that may be introduced in the future (collectively the “Services”). You signify Your agreement (whether on behalf of Yourself or the entity that You represent) to the terms and conditions (“Terms of Use”) herein and Pixlr’s Privacy Policy, Pixlr’s Children Privacy Notice (applicable to Pixlr for Education only), Pixlr’s Cookie Policy, and the Pixlr’s License and Services Agreement which are incorporated herein by reference.

  If You do not agree to any of the terms in these Terms of Use, please do not access and/or use the Services.

  You must be sixteen (16) years old or older to use or access the Services. If you are under sixteen (16) years old, Your use of the Services must be directly supervised by Your parent or guardian or another authorized adult (e.g. a teacher) who agrees to be bound by this Agreement. Any use or access to the Service by anyone under sixteen (16) years old who is not directly supervised by an adult is strictly prohibited and in violation of this Agreement.

  Pixlr may, in its sole discretion, modify or revise these Terms of Use at any time, and You agree to such modifications or revisions by Your continual usage of the Services. Nothing in these Terms of Use shall be deemed to confer any third-party rights or benefits.

 3. Services
 4. These Terms of Use set forth the legally binding terms and conditions that apply to all users of the Services, including users who contribute contents on the Services.

 5. Accounts
 6. In order to use certain features of the Services, You will need to register for an account (“Account”) and provide accurate and complete information. You represent that (a) all information submitted by You is truthful and accurate; and (b) You will maintain the accuracy of such information. You are solely responsible for the activity that occurs on Your Account and You must keep Your Account password secure. You must immediately notify Pixlr of any unauthorized use of Your Account or any breach of security. Pixlr will not be liable for any loss or damage arising from the unauthorized use of Your Account and You may be liable for the losses of Pixlr due to such unauthorized use.

  You may delete Your Account at any time, for any reason, by following the instructions on the Service. Pixlr may terminate Your Account in the event You have breached these Terms of Use.

 7. Access to the Services
 8. Pixlr hereby grants You a non-transferable, non-exclusive, revocable, limited license to use and access the Services, provided that:

  1. You shall not license, sell, rent, lease, transfer, assign, distribute, host or otherwise commercially exploit any part of the Services, or any content displayed on the Services without Pixlr prior written authorization;
  2. You shall not modify or alter any part of the Services;
  3. You shall not access the Services through any technology or means other than the technology provided on the Services, or other authorized means Pixlr may designate; and
  4. You shall not sell access to the Services, or sell advertising, sponsorships or promotions within the Services of the content on the Services without Pixlr’s prior written approval.

  Pixlr reserves the right at any time, to modify, suspend or discontinue the Services with or without notice to You. You agree that Pixlr will not be liable to You or to any third party for any modification, suspension or discontinuation of the Service. You further agree that Pixlr will have no obligation to provide You with any support or maintenance in connection with the Service.

  Unless otherwise indicated, any future release, update or other added functionality of the Services shall be subject to these Terms of Use.

  You agree not to use or launch any automated system, including without limitation, “robots”, “spiders”, or “offline readers” that accesses the Services in a manner not humanly possible. You agree not to collect or harvest any personally identifiable information, including account names from the Service or to use the communication systems provided by the Service for any solicitation purposes. You agree not to solicit, for commercial purposes, any users of the Services with respect to their content on the Services.

 9. Subscription
 10. Certain Services may be provided to You free-of-charge from time to time. Other Services require payment before You can access them. You may access the Services after You have successfully subscribed to a respective subscription plan (“Paid Services”) which is subject to a payment of fee(s) as may be determined by Pixlr from time to time (“Fee”) which shall be made via credit card or such other payment method as accepted by Pixlr (“Payment Method”). Pixlr shall reserve the right to introduce further Paid Services from time to time at its own discretion. All Fees are quoted in United States Dollar (USD) unless otherwise specified by Pixlr. The Fee is exclusive of all taxes, which shall be borne by You.

  The subscription to the Paid Services is based on an auto-renewal basis whereby it will automatically be renewed upon the end of the application subscription period (i.e. monthly basis or annual basis) corresponding to the term of Your subscription.

  If we offer You a promotion (e.g. a promotional price) for Your subscription for the Paid Services, the specific terms of the promotion will be disclosed during Your sign-up or in other materials provided to You describing the particular promotion. In the case of promotional pricing, after Your promotion ends, we will begin billing You the regular price after the promotion ends unless You cancel prior to the end of the promotion or unless otherwise disclosed in communications made available to You.

  We reserve the right, in our sole discretion, to change, amend, modify or vary the price, package and/or features of the Paid Services subscription plan(s), at any time, with or without notice to You.

  We will use all reasonable effort to ensure that the pricing and information for our Services stated therein are accurate, however, there are possibilities due to genuine error that the information of our Service may be inaccurate or any of our Service may be priced wrongly. If such situations may arise, we reserve the right to take any appropriate action we deem necessary to rectify the same.

 11. Cancellation of Subscription and Account Deletion
  1. Cancellation of Subscription
  2. You can cancel Your subscription to the Paid Services at any time, and You will continue to have access to the Paid Services through the end of Your billing period. To the extent permitted by the applicable law, payments are non-refundable, and we do not provide refunds for any unused Paid Services.

   For cancellation purposes, You may cancel Your subscription by going to “My Account” and following the instructions as stated therein.

  3. Account Deletion
  4. You may also delete Your account by contacting us at info@pixlr.com.

   Upon the closure of Your Account and under Your specific instruction for data erasure, we shall take all reasonable efforts to erase all data related to Your Account. We reserve the right to retain any data necessary under the applicable laws.

   Upon cancellation or discontinuance of Your subscription and account, You may continue to use any work previously produced, created or reproduced by You via the Services as of the date of cancellation or discontinuance, provided always that such use must be in compliance with these Terms of Use, the Licensing Agreement and any other relevant licensing agreements as may be imposed by us from time to time.

 12. Ownership
 13. You acknowledge that all trademarks, service marks, copyrights and logos (“Marks”) on the Services are owned by Pixlr or licensed to Pixlr. Neither these Terms of Use nor Your access to the Service transfers to You or any third party any rights, title or interest in or to such Marks, except as otherwise provided in these Terms of Use.

 14. Your Content
 15. “Your Content” means any and all information and content that You submit or use with the Services (including content found on Your profile or posts) and any derivative works which You have produced through the use of the Services.

  As the Account holder, You may submit Your Content on the Services. You shall be solely responsible for Your Content and You assume all risks associated with the use of Your Content, including any reliance on its accuracy, completeness or usefulness by others, or any disclosure of Your Content that personally identifies You or any third party.

  You affirm, represent and warrant that You own or have the necessary licenses, rights, consents and permissions to use Your Content and You hereby grant Pixlr an irrevocable, non-exclusive, royalty-free worldwide license to reproduce, distribute, publicly display, perform and prepare derivative works and otherwise exploit Your Content and to grant sub-licences of the foregoing rights. You hereby irrevocably waive any claims and assertions of moral rights or attribution with respect to Your Content. You also agree that Your Content may be retained by us for a reasonable period of time for the purposes of: (i) improving or enhancing Pixlr products and the Services to You; (ii) analysing and measuring the effectiveness of Pixlr products, the Services (including our mobile applications); (iii) fulfilling contractual obligations; and for the (iv) compliance with legal obligations.

  You further agree that Pixlr is not responsible for the accuracy, currency, suitability, or quality of any user Content, whether provided by You or by other users. Any interaction between users are solely within the users and Pixlr will not be responsible for any loss or damage incurred as the result of such interactions.

 16. Third Party Links and Advertisements
 17. The Services may contain links to third party websites and/or advertisements for third parties. These websites and/or advertisements are not owned or controlled by Pixlr and Pixlr assumes no responsibility for the content, privacy policies, or practices of these websites and/or advertisements. In addition, Pixlr will not and cannot censor or edit the content of any third-party website and/or advertisements. By using the Services, You acknowledge and agree that Pixlr shall not be responsible for Your use of any third-party website and/or advertisements. Your use of all third-party websites and/or advertisements are at Your own risk, and You should apply a suitable level of caution and discretion in doing so. When You click on any of the third-party websites and/or advertisements, the applicable third party’s terms and policies applies, including the third party’s privacy and data gathering practices. You should make whatever investigation You feel necessary or appropriate before proceeding with any such third-party websites and/or advertisements.

 18. Intellectual Property Rights
 19. You further agree that You are obtaining only a limited license to use and access the Service expressly set forth in these Terms of Use and that no ownership rights are being conveyed to You. Pixlr retains all right, title and interest (including all patent, copyright, trademark, trade secret and other intellectual property rights) in and to the Services, all related and underlying technology and documentation, and any derivative works or modifications. Further, You agree that the Services is offered as an on-line, hosted solution, and that You have no right to obtain a copy of any code underlying the Services. You may submit comments, questions, suggestions or other feedback relating to Pixlr (“Feedback”) and You agree that Pixlr may freely use, copy, disclose, prepare derivative works based on, publicly perform or display, distribute and exploit any Feedback, bug reports or suggestions You provide to Pixlr regarding the Services, without any obligation, royalty or restriction based on intellectual property rights or otherwise.

 20. Copyright Infringement
 21. If You are a copyright owner or an agent thereof and believe that any Content on our Services infringes upon Your copyright and wish to have the alleged infringing material removed, You may submit a notification to us with the following information in writing at legal@pixlr.com:

  1. a physical or electronic signature of the copyright owner or a person authorized to act on behalf of the copyright owner;
  2. identification of the copyrighted work claimed to have been infringed;
  3. identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed;
  4. Information to enable us to contact You, such as an address, telephone number or email address;
  5. a statement that You have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent or the law; and
  6. a statement that the information submitted in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that You are the copyright owner, or a person authorized to act on behalf of the copyright owner.
 22. Aggregated Anonymous Data
 23. Notwithstanding anything to the contrary herein, You agree that Pixlr may use, process, manipulate, modify, copy, publicly perform and display, compile, and create derivative works from customer data and any other data related to the Services, including, but not limited to, using such data for any internal business purpose, and for the improvement, support, and operation of the Services, and/or the development of other products or service capabilities. You further agree that Pixlr may disclose to third parties aggregate data derived from customer data or from any other data related to the Services (including information regarding users’ interaction with the Service), so long as such aggregate data is not personally identifiable with respect to the user, subject to the applicable data protection laws. Further, all service data, usage data and other data that does not identify a user and any data that is derived from the customer data and all data, reports, derivative works, compilations, modifications and other materials created by Pixlr from or with use of such data will be, in each case, the sole and exclusive property of Pixlr; and You hereby assign all of Your title and interest, if any, in and to such items to Pixlr without any fees and without rights to future royalties.

 24. Account Termination Policy
 25. Subject to this section, these Terms of Use will remain in full force and effect while using the Services. Pixlr will terminate Your access to the Services if, under appropriate circumstances, You are determined to be a repeat infringer.

  Pixlr reserves the right to decide whether Your Content violates these Terms of Use for reasons other than copyright infringement, such as, but not limited to, pornography or obscenity. Pixlr may at any time, without prior notice and in its sole discretion, remove such content and/or terminate Your Account for submitting such material in violation of these Terms of Use.

 26. Warranty Disclaimer
 27. ALL PIXLR WEBSITE, CONTENT, TOOLS AND/OR SERVICES ARE PROVIDED ON AN “AS IS”, “AS AVAILABLE” AND “WITH ALL FAULTS” BASIS WITHOUT ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED OF ANY KIND, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. YOU AGREE THAT YOUR USE OF THE SERVICES SHALL BE AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, PIXLR, ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AND AGENTS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN CONNECTION WITH THE SERVICES AND YOUR USE THEREOF. PIXLR MAKES NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS ABOUT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE PIXLR WEBSITE’S CONTENT OR THE CONTENT OF ANY SITES LINKED TO THE PIXLR WEBSITE AND ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR ANY (I) ERRORS, MISTAKES, OR INACCURACIES OF CONTENT, (II) PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OF ANY NATURE WHATSOEVER, RESULTING FROM YOUR ACCESS TO AND USE OF OUR SERVICES, (III) ANY UNAUTHORIZED ACCESS TO OR USE OF OUR SECURE SERVERS AND/OR ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION AND/OR FINANCIAL INFORMATION STORED THEREIN, (IV) ANY INTERRUPTION OR CESSATION OF TRANSMISSION TO OR FROM OUR SERVICES, (V) ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR THROUGH OUR SERVICES BY ANY THIRD PARTY, AND/OR (VI) ANY ERRORS OR OMISSIONS IN ANY CONTENT OR FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT POSTED, EMAILED, TRANSMITTED, OR OTHERWISE MADE AVAILABLE VIA THE SERVICE. PIXLR DOES NOT WARRANT, ENDORSE, GUARANTEE, OR ASSUME RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT OR SERVICE ADVERTISED OR OFFERED BY A THIRD PARTY THROUGH THE SERVICES OR ANY HYPERLINKED SERVICES OR FEATURED IN ANY BANNER OR OTHER ADVERTISING, AND PIXLR WILL NOT BE A PARTY TO OR IN ANY WAY BE RESPONSIBLE FOR MONITORING ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND THIRD-PARTY PROVIDERS OF PRODUCTS OR SERVICES. AS WITH THE PURCHASE OF A PRODUCT OR SERVICE THROUGH ANY MEDIUM OR IN ANY ENVIRONMENT, YOU SHOULD USE YOUR BEST JUDGMENT AND EXERCISE CAUTION WHERE APPROPRIATE.

  YOU HEREBY RELEASE AND FOREVER DISCHARGE US FROM, AND HEREBY WAIVE AND RELEASE, EACH AND EVERY PAST, PRESENT AND FUTURE DISPUTE, CLAIM, CONTROVERSY, DEMAND, RIGHT, OBLIGATION, LIABILITY, ACTION AND CAUSE OF ACTION OF EVERY KIND AND NATURE (INCLUDING PERSONAL INJURIES, DEATH, AND PROPERTY DAMAGE), THAT HAS ARISEN OR ARISES DIRECTLY OR INDIRECTLY OUT OF, OR RELATES DIRECTLY OR INDIRECTLY TO, YOUR USE OF THE PIXLR WEBSITE AND/OR SERVICES, ANY INTERACTIONS OR TRANSACTIONS OF YOU WITH, OR ACT OR OMISSION OF YOU IN RELATION TO OTHER USERS.

 28. Limitation of Liability
 29. IN NO EVENT SHALL PIXLR, ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, ORincludingR THE CONTENT OR THE DEFAMATORY, OFFENSIVE, OR ILLEGAL CONDUCT OF ANY THIRD PARTY AND THAT THE RISK OF HARM OR DAMAGE FROM THE FOREGOING RESTS ENTIRELY WITH YOU.

 30. Indemnity
 31. To the extent permitted by applicable law, You agree to defend, indemnify and hold harmless Pixlr, its parent corporation, officers, directors, employees and agents, from and against any and all claims, damages, obligations, losses, liabilities, costs or debt, and expenses arising from: (i) Your use of and access to the Services; (ii) Your violation of any of these Terms of Use; (iii) Your violation of any third party right, including without limitation any copyright, property, or privacy right; (iv) Your violation of applicable laws or regulations; or (v) any claim that Your Content caused damage to a third party. This defense and indemnification obligation will survive the termination of these Terms of Use and/or Your use of the Services. Pixlr reserves the right to assume the defense and control of any matter for which You are required to indemnify us, and You agree to cooperate with our defense of these claims.

 32. Assignment
 33. The parties are independent contractors and no employment, agency, or joint venture is created hereunder. These Terms of Use, and any rights and licenses granted hereunder, may not be transferred or assigned by You, but may be assigned by Pixlr without restriction.

 34. Governing Law and Dispute Resolution
 35. This Agreement shall be governed by, and shall be construed in accordance with, the laws of Singapore. All disputes arising out of or in connection with the performance of this Agreement shall be settled through friendly negotiations. If the parties are unable to resolve any such dispute within thirty (30) days after the commencement of negotiations, the parties agree that the dispute shall be settled by arbitration in Singapore under the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) administered SIAC Arbitration Rules in force when the notice of arbitration is submitted in accordance with these rules. The number of the arbitrator shall be one (1). The language of the arbitration shall be English. The arbitral award shall be final and binding upon both parties.

 36. Entire Terms
 37. These Terms of Use constitutes the entire agreement between You and Pixlr regarding its subject matter and supersedes any previous written or oral agreement between You and Pixlr. Should any provision of these Terms of Use be held to be void or invalid, that fact will not affect any other provision, and the remainder of these Terms of Use will be deemed modified so that it is valid and enforceable to the maximum extent permitted by law. Failure by either party to enforce any provision of these Terms of Use will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. The explanations in the FAQ, tutorials, courses, and any other explanations and content provided in https://pixlr.com/learn are for Your information only are not, and shall not be construed as, part of these Terms of Use.

 38. Severability
 39. Unless as otherwise stated in these Terms of Use, should any provision of the these Terms of Use be held invalid or unenforceable for any reason or to any extent, such invalidity or enforceability shall not in any manner affect or render invalid or unenforceable the remaining provisions of these Terms of Use, and the application of that provision shall be enforced to the extent permitted by law.

 40. Language
 41. These Terms of Use is written in English with a reference translation in another language (if necessary). In the event of any conflict in interpreting or construing these Terms of Use, the English version shall prevail.

 42. Electronic Communications
 43. You agree that the communications between You and Pixlr uses electronic means. For contractual purposes, You (a) consent to receive communications from Pixlr in an electronic form; and (b) agree that all terms and conditions, agreements, notices, disclosures, and other communications that Pixlr provides to You electronically satisfy any legal requirement that such communications would satisfy if it were in a hardcopy writing. The foregoing does not affect Your non-waivable rights.

Terms of Use (Pixlr for Education)

In addition to Pixlr’s Terms of Use as stated above by which You are bound, and as a requisite condition of Your use of Pixlr for Education (“Pixlr for Education”), You acknowledge and agree that:

 1. You as a student: -

  1. You are at least sixteen (16) years old;

  2. You will only use Pixlr for Education (and all Your Contents incorporated therein) for educational purposes; and

  3. You will answer questions from Pixlr in relation to Pixlr for Education and participate in any case study/ testimonial that is reasonable requested from time to time.

 2. You as an educator: -

  1. You or the education institution You work for, has obtained all necessary parent or guardian consent for student(s) under the age of sixteen (16) years old to use Pixlr for Education prior to registering the student(s) to Pixlr;

  2. You will only use and/or permit Your student(s) to use Pixlr for Education (and Your and Your student(s) Contents incorporated therein) for educational purposes;

  3. You will answer questions from Pixlr in relation to Pixlr for Education and participate in any case study/ testimonial that is reasonably requested from time to time; and

  4. For the avoidance of doubt, such questions shall include, but are not limited to the nature of Your education institution and how You and/or Your education institution have utilised Pixlr for Education.

Your continued use of Pixlr for Education implies Your full consent of Pixlr’s use of Your education institution’s logo for marketing purposes without the need for payment of any consideration thereof.

In the event You provide answers and participate in any case study in relation to Pixlr for Education, You hereby grant Pixlr, subject to Pixlr’s Privacy Policy and Children’s Privacy Policy (Pixlr for Education), a worldwide, perpetual, irrevocable and royalty-free license to use and publish such information You provide to Pixlr.

Your failure to comply with Pixlr’s Terms of Use and this Terms of Use (Pixlr for Education) as stated herein may result in Your subscription to Pixlr for Education be terminated.

The term of Your subscription for Pixlr for Education shall begin on the date whereby access is granted and will terminate on the earliest of either:

 1. twelve (12) months thereafter; or

 2. the date Pixlr for Education is discontinued.

Last updated: 1 November 2020