Thay đổi hàng loạt

★ ★ ★ ★ ★

Chỉnh sửa nhiều hình ảnh trong một lần với công cụ hàng loạt chuyên nghiệp từ PIXLR, không còn tẻ nhạt nữa.

Cây trồng, thay đổi kích thước, bộ lọc và hiệu ứng trong tầm tay của bạn, tìm một hỗn hợp tốt và tiết kiệm macro và sử dụng cùng một cài đặt vào lần tới.